Lezing-Workshop-Training

Er zijn veel manieren om mensen te informeren en te inspireren. Een eerste kennismaking met het nut en de noodzaak om jezelf goed voor te bereiden op de vierde levensfase kan al veel impact hebben in de discussie thuis of met vrienden en familie. Maar ook bij beleidsmakers en professionals kan het de ogen openen en kan de vraag worden gesteld: hebben we deze doelgroep eigenlijk wel voldoende in het vizier? LekkerThuisBlijvenWonen verzorgt verschillende vormen van overdracht, zowel voor de burger in de derde levensfase zelf als voor stakeholders en beleidsmakers.

Meer weten over het project Focus op Jonge Ouderen?

Workshops en training

Het kennisdomein en de vaardigheden die onderdeel zijn van het vakmanschap van de JongeOuderenCoach kunnen van toegevoegde waarde zijn voor andere professionals. Onderdeel van de dienstverlening is dan ook om deze aan te bieden in de vorm van een workshop of training.

Lezing: Als je plezierig oud wil worden…………
Over de transformatie, het dilemma van preventie en de noodzaak om anders te denken . Over (doen) bewegen, verbinden en faciliteren. Over de derde levensfase en de lastige doelgroep. Over professionaliteit en maatschappelijk opdrachtgeverschap.

Workshop
Tijdens deze workshops wordt de focus gericht op de jonge oudere (derde levensfase) en wat die kan doen ter voorbereiding voor later. Een workshop kan worden ingezet om bewustwording te creëren, inzicht te vergroten of een eerste stap te zetten in het prikkelen van de doelgroep. De concrete inhoud en vorm is afhankelijk van deelnemers en wordt in gezamenlijkheid met de opdrachtgever en/of geïnteresseerden bepaald.

Mogelijke deelnemers:
Jonge ouderen/ medewerkers van gemeentes/ wijkteams/ woningbouwcoöperaties/ zorg- en welzijnsinstellingen en andere geïnteresseerde(n) stakeholders.

Mogelijke thema’s/onderwerpen:

 • Rol van jonge ouderen in transitie, transformatie en participatie
 • Wat kunnen jonge ouderen doen om zich beter voor te bereiden op de toekomst?
 • De jonge oudere; leefstijlen en levensfasen.
 • Beter voorbereiden gaat niet over het einde, maar over de kwaliteit van het leven!
 • Wie kan wat doen om jonge ouderen meer te betrekken in buurt of gemeenschap? Rol en verantwoordelijkheid
 • Maatschappelijk opdrachtgeverschap: De toekomst vereist een gezamenlijke ambitie en aanpak

De workshops zijn interactief en prikkelend. De begeleider zal de deelnemers prikkelen en uitdagen hardop te denken en hun ideeën te delen.

Training
Behalve de regulier opleiding “Jonge Ouderen Coach” is het ook mogelijk om onderdelen van deze opleiding (capita selecta) te volgen. In overleg wordt er dan een dagdeel of enkele dagdelen samengesteld. Dit alles afgestemd op de betreffende situatie en/of behoefte. De gevolgde onderdelen zouden op een later tijdstip ingebracht kunnen worden als men de gehele opleiding alsnog wil volgen (vrijstelling).

De trainingen zijn bedoeld voor eenieder die vanuit zijn/haar werk of vanuit een andere hoedanigheid te maken heeft of krijgt of gaat krijgen met de doelgroep Jonge Ouderen. Alle onderdelen van de opleiding kunnen een training vormen. Enkele voorbeelden zijn:

 • De jonge oudere (veranderingen/levensfase)
 • Kwaliteit van leven en de 9 aandachtsgebieden.
 • Een verdieping van een of meerdere aandachtsgebieden.
 • Persoonlijke coaching
 • Groepsbenadering
 • Onderzoek en beïnvloeden van de omgeving

Elke training zal  bestaan uit een kennisoverdracht, het trainen van vaardigheden en een verwerkingsopdracht. De verwerkingsopdracht zal door de docent(en) van feedback worden voorzien (digitaal).

Pin It on Pinterest

Share This