Visie & Beleid

LekkerThuisBlijvenWonen wil graag inspireren en ondersteuning bieden aan het ontwikkelen van beleid.

Bijvoorbeeld door lezingen te geven, workshops voor bestuurders te verzorgen en aan te sluiten bij discussie.

Daarbij is de volgende gedachtegang het uitgangspunt:

Transitie en transformatie
Er vinden grote veranderingen plaats in zorg, welzijn en participatie. De verschuiving van de verantwoordelijkheden naar de lokale overheden is in volle gang, waarbij de ‘eerste stap’, het inrichten en organiseren van de ondersteuning voor de kwetsbare burger, inmiddels is genomen. Op dit moment ontstaan er ideeën en initiatieven om de tweede stap, de transformatie naar preventie en participatie, vorm te geven.

Derde levensfase
Bij de transformatie is de aandacht voor de burger in de derde levensfase van groot belang. De derde levensfase is de fase waarin iemand nog vitaal en actief is. Het is ook de fase waarin veel activiteiten kunnen worden ondernomen om goed voorbereid te zijn op de vierde levensfase, die van kwetsbaarheid en afhankelijkheid. Helaas is deze bewuste voorbereiding niet zo gangbaar. Vanuit de tijd dat deze derde levensfase kort was, is de houding ontstaan dat er vooral van genoten moet worden. ‘Later komt later en dan zien we wel weer’, of ‘Wie dan leeft, wie dan zorgt ‘ zijn veel gebezigde uitspraken die deze houding onderstrepen.

Dat een goede voorbereiding op het ‘ouder worden’ veel persoonlijke ellende kan voorkomen staat buiten kijf. Nagenoeg iedereen die uiteindelijk in de fase komt waarin zij kwetsbaar worden en afhankelijk, heeft wel een onderwerp waarvan wordt gedacht: ’Had ik maar eerder…’. Naast het persoonlijke is er ook een groot maatschappelijk belang. Volgens berekening van Achmea, kan een goede voorbereiding de maatschappij jaarlijks tussen 10 en 17 miljard euro aan kosten besparen.

Aandachtsgebieden
Er zijn negen of tien aandachtsgebieden te benoemen waarin activiteiten kunnen worden ontplooid. Deze aandachtsgebieden hebben te maken met de kwaliteit van leven.

Vakmanschap
De burger ind e derde levensfase is zonder twijfel een lastige doelgroep. Men is niet geneigd om vooruit te denken, men heeft geen zin om op de kwetsbaarheid en afhankelijkheid te anticiperen. Men heeft geen idee waar men mee aan de slag kan gaan en al helemaal niet dat dat ook nog leuk en onderhoudend kan zijn. Het is dan ook zaak om deze doelgroep heel planmatig en gericht daartoe aan te zetten en te prikkelen. Die aanzet of prikkel kan op drie niveaus worden ingezet. Dat kan op individueel niveau, in de vorm van een persoonlijke coaching, op groepsniveau en op omgevingsniveau. LekkerThuisBlijvenWonen heeft met ondersteuning van de provincie Noord Brabant vakmanschap ontwikkeld deze coaching, de JongeOuderenCoach. Het is ook van belang om een context voor dat vakmanschap te creëren. Daar is de projectaanpak ‘Focus op Jonge Ouderen!” voor opgezet.

Pin It on Pinterest

Share This