Inspiratiebijeenkomst: De derde levensfase, SUPER BELANGRIJK!

Op maandag 5 oktober werd in het Provinciehuis een bijeenkomst georganiseerd voor mensen die op een of ander manier betrokken zijn bij de kanteling van de samenleving. We worden immers massaal ouder en de zorg die dat met zich meebrengt dreigt geleidelijk aan onbetaalbaar te worden. We moeten daar anders mee omgaan, de vraag is: Hoe? De boodschap van deze bijeenkomst was: betrek de burger in de derde levensfase, de fase dat  ouderen nog vitaal en actief zijn hierbij. Zij spelen een essentiële rol in deze maatschappelijke verandering, niet alleen als participant of mantelzorger, maar vooral als burger die zich bewust en actief voorbereidt op het ouder worden.

De bijeenkomst werd georganiseerd door LekkerThuisBlijvenWonen  – Buro voor Professionalisering – Calibris en is de afronding van een ontwikkelingsproject ondersteund door de Provincie Noord- Brabant.

De dagvoorzitter Jan van de Akker van LekkerThuisBlijvenWonen, opende de middag. Hij zette de context neer van een veranderende samenleving en van het zoekproces dat momenteel gaande is. Hij pleitte voor een aanpak die los komt van bestaande structuren. Mensen in de derde lensfase willen niet als oudere of zorgbehoevend worden benaderd en daarom is een aanpak buiten de bestaande kaders van belang.

Daar sloot de volgende spreker, Nico Baken, Professor Enterprise Networks bij de TU in Delft en bekend van het manifest voor een verbonden samenleving, op aan. Hij schetste een filosofische achtergrond, waarin hij liet zien dat een visie die de eigen sector overstijgt tot hele andere inzichten kan leiden. Van disease naar health management, van het ouderwets bouwconcept naar ‘smart living’. Niet de systemen, maar de mens moet weer centraal staan en dat idee kan leiden tot verbonden samenleving.

Hans de Kunder gaf daarna een inkijk in de positie van de gemeenten. In de uitdaging die daar ligt, namelijk zorgdragen voor een goede toegang tot de zorg, en daarnaast toerusten op participatie en preventie. Nadenken over de niet gestelde vraag, een visie ontwikkelen en doelen formuleren, maar tegelijkertijd niet de regie overnemen, en vooral faciliteren.

De derde spreker, Bert van de Wijdeven, Buro voor Professionalisering, zoomde in op de derde levensfase. Een lastige, maar vooral een interessante doelgroep, omdat deze burgers veel activiteiten kunnen ondernemen om zich voor te bereiden op de vierde levensfase. Activiteiten die ook nog leuk zijn om te doen. Hij gaf een schets van het vakmanschap dat is ontwikkeld om deze doelgroep op een professionele manier te benaderen, de werkmethodieken en de 9 aandachtsgebieden. Ook gaf hij een beeld van het kader waarin dit vakmanschap in een lokale setting zou kunnen worden ingezet.

Daarna was er de gelegenheid om aan de hand van de ideeën die waren opgedaan van gedachte te wisselen met anderen. In kleine groepen werd gediscussieerd over het nut en de noodzaak, over de manier waarop dit proces zou kunnen worden ondersteund en werden tips uitgewisseld om de focus te kunnen leggen op de derde levensfase.

Na deze discussie was er gelegenheid om de eerste groep ThuisWoonCoaches (Derdelevensfase) die het eerder genoemde vakmanschap eigen hebben gemaakt hun certificaat uit te reiken. De heer Hugo Artz, Hoofd Afdeling Samenleving van de provincie Noord Brabant, zette deze gebeurtenis nog even in de context van de leefbaarheidsgedachte. Daarmee maakte sloot hij een mooie middag af met het idee waar het ooit mee is begonnen: namelijk een  relevant bijdrage leveren aan de toekomstige leefbaarheid van onze samenleving, waarbij de focus op de derde levensfase onontkoombaar is.

Sint- Oedenrode

12-10-2015

 

Pin It on Pinterest

Share This